dimecres, 7 de novembre de 2012

Llegim i escoltam

A l’hora de seleccionar les activitats més adients per aquests mòduls, ha estat difícil diferenciar allò que només és comprensió oral d’allò que només és comprensió escrita. Si ho analitzar en profunditat sempre  treballam tots els elements, només que amb intensitats diferents segons els objectius de l’activitat.

Comprensió oral

Grup: 3r EP

Justificació de l’activitat:
Hem detectat que una gran majoria dels nostres alumnes té dificultats per pronunciar el fonema /ll/. Aquesta mancança no només és manifesta a nivell oral, també els dificulta que escriguin correctament paraules amb aquest fonema o altres de similars. Per exemple: lluna “juna”, gent “llent”...

Descripció de l’activitat:
A partir de l’audició d’un poema, l’aprenen de memòria i l’escriuen al quadern per practicar a casa. Es repassarà un cop al dia a l’aula per tal d’anar millorant el fonema i evitar futurs problemes d’ortografia o pronúncia.
La segona part ha estat utilitzar el programa wordle per fer-ho més entretingut, vistós i extensiu. El primer ha estat escriure el poema, llavors triar el format i  finalment l’hem penjat al bloc de l’escola.

Objectius:
Diferenciar reproduir el fonema /ll/
Mostrar interès per expressar-se oralment amb pronunciació i entonació adequades.
Escoltar i recitar una dita.Wordle: Si la lluna 

Si la lluna no s'allunya
talla llenya el llenyater.
Llenya i lluna, lluna i llenya,
talla i talla el llenyater.


Comprensió escrita

Grup: 3r EP

Justificació de l’activitat:
A l’hora de treballar els continguts de l’àrea de coneixement del medi, no és suficient fer-ne una lectura acurada, necessiten més suports de tipus visual per assolir i adquirir els nous aprenentatges. Per aquest motiu complementam la informació amb esquemes i imatges que els ajudin a sintetitzar. Consideram important i necessari que aprenguin a fer esquemes, però els primers són fets per la mestra perquè serveixin d’exemple.

Descripció de l’activitat:
Començam amb la lectura del tema dels éssers vius, es mostra un esquema (realitzat per la mestra amb bubbl.us) i es proposen una sèrie de preguntes per contestar que garanteixen que han entès la informació facilitada a l'esquema facilitat.
En un futur proper ells mateixos faran els esquemes.

Objectius:
 Identificar la informació rellevant del tema llegint un text.
Comprendre i interpretar un esquema

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada