dimecres, 5 de desembre de 2012

Reflexió final

Sempre que es dissenya un curs de formació i es du a terme, allò que sempre queda més enlaire és saber si tendrà impacte a l'aula i si la inversió i l'esforç dedicat serà profitós per als nostres clients, que són l'alumnat.

En el meu cas, no hi ha cap dubte. No només he tractat i tractaré d'introduir tot allò après dins l'aula, sinó que ha anat més enllà. El fet de que també ho publicàs al bloc de l'escola ha provocat que la resta de professorat conegués noves eines i s'interessàs per utilitzar-les.

Un altre aspecte que afavoreix l'expansió de coneixements és que som especialista i vaig per totes les aules, de tal manera que, amb la mesura del possible ho intentaré transmetre a tots els alumnes, sobretot de tercer cicle.

Allò que més pot dificultar aquest impacte és que a 3r tenim pissarra digital però no microportàtils, de tal manera que no ho poden treballar de manera individual. Tampoc hi ha pressa, està bé que vagin coneguent recursos i més endavant ja aprendran a utilitzar-los.

Personalment, ha estat molt profitós fer aquest curs.

Moltes gràcies

dimecres, 28 de novembre de 2012

Presentació de "Els contes de Hoffmann"


Des de l’àrea de música s’ha programat una sortida per veure l’espectacle “Operetta”. La feina prèvia serà que cada una dels cursos que hi ha d’anar, presenti una de les òperes que veurem.

Al nostre grup li ha tocat “Els contes d’Hoffmann” de Jacques Offenbach. Partim de la base que som un grup de 3r i no tenim microportàtils, això dificulta la feina de recerca i maneig de les eines digitals.

1.       Conèixer l’òpera. A partir d’un text emplenar una fitxa amb la següent informació: Títol de l’òpera i autor, data i lloc de l’estrena, idioma original, actes i argument, tessitura de les veus, curiositats i anècdotes...
2.       Elaboració d’un suport visual per complementar la presentació. Per a aquesta activitat l’eina seleccionada ha estat glogster.
3.       Assajar i preparar la presentació oral a consciència.
4.       Presentació oral a altres cursos utilitzant el glog com a suport.

La part més complexa ha estat l’elaboració de l’argument, els costa molt sintetitzar, de manera que ho férem tots junts. La resta d’informació la cercaren en grups de 4.

Una altra dificultat afegida ha estat el no disposar de microportàtils per a que cada grup pogués crear el seu glog a la seva mida. De manera que n’hem elaborat un entre tots. Més abaix veureu el resultat.

Les dues darreres parts encara no s’han duit a terme, per tant encara no puc fer-ne cap valoració.

Durant dues sessions a la setmana feim Tallers, un d’ells “Aventura digital”. Per tal de treballar amb profunditat l’eina glog, he creat perfils d’estudiants que s’utilitzaran a aquestes sessions. Avui hem començat i només hi ha hagut temps de fer un primer contacte. Anirem provant!dimecres, 21 de novembre de 2012

Activitat amb wiki

Per a visualitzar la nostra activitat feis clic:


Desenvolupar aquesta activitat no ha estat una tasca senzilla. En primer lloc crec que l'enunciat no estava prou clar, és per això que tot va partir tard i a correcuita. El fet que sigui un treball en grup també dificulta la fluïdesa fins que es parteix a crear.

Malgrat formàrem el grup amb el temps just, una vegada posat el fil a l'agulla va ser molt senzill redactar l'activitat i arribar a acords. Valoram positivament aquesta eina per a treballs col·laboratius tant per la simplicitat a l'hora d'usar-la com per la utilitat que pot tenir.

Tal vegada amb una mica més de temps encara ho hauríem pogut perfeccionar.dimecres, 14 de novembre de 2012

Conte compartitAquesta activitat fa referència al treball a realitzar per tal que els alumnes vagin assolint competència en expressió oral, bàsica per al ple desenvolupament de la persona. És fonamental cultivar personalitats amb esperit crític i bona base per poder-se expressar.

Expressió oral

Grup: 3r EP

Justificació de l’activitat:
El curs passat els alumnes varen inventar un conte, després de molta feina d’expressió escrita es va treballar també la part plàstica. A partir d’aquí, l’hem digitalitzat.

Descripció de l’activitat:
S’han pres fotografies del conte i després li hem posat veu. Un grup de 5 alumnes n’ha preparat un fragment i després l’hem gravat.
La mestra ha assumit la part d’edició per motius d’agilitzar el resultat final, a més de les dificultats tècniques que podria  suposar que ho fessin ells mateixos.

Objectius:
Recitar un conte compartit.
Mostrar esforç i interès per fer-ho clar i entenedor.
Identificar la informació rellevant de cada part del conte.dimecres, 7 de novembre de 2012

Llegim i escoltam

A l’hora de seleccionar les activitats més adients per aquests mòduls, ha estat difícil diferenciar allò que només és comprensió oral d’allò que només és comprensió escrita. Si ho analitzar en profunditat sempre  treballam tots els elements, només que amb intensitats diferents segons els objectius de l’activitat.

Comprensió oral

Grup: 3r EP

Justificació de l’activitat:
Hem detectat que una gran majoria dels nostres alumnes té dificultats per pronunciar el fonema /ll/. Aquesta mancança no només és manifesta a nivell oral, també els dificulta que escriguin correctament paraules amb aquest fonema o altres de similars. Per exemple: lluna “juna”, gent “llent”...

Descripció de l’activitat:
A partir de l’audició d’un poema, l’aprenen de memòria i l’escriuen al quadern per practicar a casa. Es repassarà un cop al dia a l’aula per tal d’anar millorant el fonema i evitar futurs problemes d’ortografia o pronúncia.
La segona part ha estat utilitzar el programa wordle per fer-ho més entretingut, vistós i extensiu. El primer ha estat escriure el poema, llavors triar el format i  finalment l’hem penjat al bloc de l’escola.

Objectius:
Diferenciar reproduir el fonema /ll/
Mostrar interès per expressar-se oralment amb pronunciació i entonació adequades.
Escoltar i recitar una dita.Wordle: Si la lluna 

Si la lluna no s'allunya
talla llenya el llenyater.
Llenya i lluna, lluna i llenya,
talla i talla el llenyater.


Comprensió escrita

Grup: 3r EP

Justificació de l’activitat:
A l’hora de treballar els continguts de l’àrea de coneixement del medi, no és suficient fer-ne una lectura acurada, necessiten més suports de tipus visual per assolir i adquirir els nous aprenentatges. Per aquest motiu complementam la informació amb esquemes i imatges que els ajudin a sintetitzar. Consideram important i necessari que aprenguin a fer esquemes, però els primers són fets per la mestra perquè serveixin d’exemple.

Descripció de l’activitat:
Començam amb la lectura del tema dels éssers vius, es mostra un esquema (realitzat per la mestra amb bubbl.us) i es proposen una sèrie de preguntes per contestar que garanteixen que han entès la informació facilitada a l'esquema facilitat.
En un futur proper ells mateixos faran els esquemes.

Objectius:
 Identificar la informació rellevant del tema llegint un text.
Comprendre i interpretar un esquema

dimarts, 23 d’octubre de 2012

Integració de les TIC a l'àrea de llengua

Intentant ser optimistes i deixant de banda la crisi político econòmica social i lingüística que patim, ens centrarem en el tema que ha provocat que encara tengui interès i il·lusió per seguir formant-me i convertir-me en una millor mestra dia a dia: la millora del rendiment dels alumnes.

La “recent” incorporació del concepte de CB ha fet que els professionals que ens dedicam a l'educació facem una reflexió sobre el què feim dins l'aula i com ho feim. Pedagogs i pensadors tant actuals com de fa segles reflecteixen en els seus discursos que un bon mestre és aquell que té com a objectiu no només acomplir un currículum sinó fomentar l'esperit crític en els seus alumnes.Per cultivar-lo necessitam anar adquirint i un cert domini del llenguatge.

Com ho feim?
En primer lloc tenir present que els protagonistes són els alumnes i les seves necessitats immediates, tant intel·lectuals com emocionals.
Llavors tenir a l'abast un rebost ple de recursos, no deixar-nos arrossegar pel criteri de les editorials, encertat o no, els llibres són un recurs més, mai l'únic. És aquí on apareixen les TIC, com a un recurs, instrument, suport o eina sempre i quan serveixin per a millorar la capacitat de resposta de l'alumne cap al seu aprenentatge millorant així el seu rendiment.
Els horaris, espais i altres aspectes organitzatius també són bàsics per implementar noves metodologies.
Com a darrer punt però no menys important, la formació del professorat és fonamental per provocar reflexió i acció dins l'aula.

Tal i com hem comentat anteriorment, les TIC són un recurs més que no poden substituir el contacte directe entre les persones, però poden ajudar a enriquir aquests entorns d'aprenentatge. Pel que fa a la integració de les TIC a l'àrea de llengua... tot són avantatges. Les eines TIC ens permeten treballar tots els aspectes bàsics: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. Amb aquestes eines, per una banda tenim un banc de recursos infinits per millorar les habilitats comunicatives de l'alumne, ja siguin vídeos, jocs, podcasts... I per l'altra tot un conjunt de programes o aplicacions per facilitar l'adquisició de la competència lingüística, per exemple, audacity, editors de text col·laboratius (piratepad, sync.in, googledocs, typewith.me...).

La idea és que aquest curs de formació m'ajudi a conèixer més eines i estratègies i aprengui quina és la millor manera d'utilitzar-les.